Proiecte europene

Proiecte actuale

FORMENERG S.A. in parteneriat cu EURO-JOBS (Solicitant), va implementa in perioada 17.09.2021-16.09.2023 proiectul “Energie vie pentru tineri NEETS”.

Obiectiv general al proiectului  este acela de a imbunatatii nivelul de competente profesionale a tinerilor NEETs din Regiunea Bucuresti-Ilfov, pentru a creste sansele de integrare/ reintegrare profesionala pe piata fortei de munca.

Acest obiectiv general va fi atins prin intermediul urmatoarelor obiective specifice:

  1. Identificarea unui numar minim de 372 persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu sunt ocupati si nu urmeaza nici o forma de educatie sau formare, cu rezidenta in Regiunea Bucuresti-Ilfov, prin dezvoltarea unei campanii de informare si promovare, interventie derulata in Regiunea Bucuresti-Ilfov, materializata pe parcursul a 24 luni.
  2. Imbunatatirea nivelului de competente profesionale pentru 316 tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in Regiunea Bucuresti-Ilfov, prin participarea la programele de formare profesionala, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal, interventie derulata in Regiunea Bucuresti-Ilfov, materializata pe parcursul a 24 luni.
  3. Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in Regiunea Bucuresti-Ilfov, prin furnizarea de sprijin pentru incadrarea in munca a 162 persoane, inclusiv prin activitati de sustinere a antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu, interventie derulata in Regiunea Bucuresti-Ilfov, materializata pe parcursul a 24 luni.

 

Pagina proiectului:

https://site.formenerg.ro/energie-vie-pentru-tineri-neets-2/

Proiectul “BE SMART! Vino la START!” este implementat în parteneriat cu Asociația Smart Projects și Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș.

Obiectivul general al proiectului este crearea unui program-cadru antreprenorial, sustenabil, competitiv și calitativ prin stimularea și sprijinirea inițiativelor antreprenoriale locale, care să genereze creșterea ocupării forței de muncă din regiunea SM, diversificarea opțiunilor de ocupare din piața muncii regionale precum și scăderea ratei de reziliență a start-up-rilor în primele 12 luni de activitate, prin oferirea de servicii integrate suport pentru înființarea de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană a regiunii. Toate acestea contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului regional contribuind în acest fel la crearea de noi locuri de muncă și cresterea calității vietii.

Proiectul va contribui la creșterea ocupării forței de muncă din regiunea Sud-Muntenia, prin înființarea a 49 de start-up-uri care vor genera 98 noi locuri de muncă, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, din cadrul POCU.

DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI: 03.01.2018

DURATA PROIECTULUI este de 36 de luni

VALOAREA PROIECTULUI:12,934,631.65 lei

Site proiect: http://smart.formenerg.ro

Proiectul “Privește în viitor! POȚI FI ANTREPRENOR!” este implementat în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Rurale – ADCR, și Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, Educație și Sprijin Comunitar.

Obiectivul general este creșterea gradului de ocupare prin susținerea antreprenoriatului în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin măsuri de formare antreprenorială pentru 380 persoane, susținerea înființării și dezvoltării a 46 noi întreprinderi în domeniul non agricol în mediul urban, crearea de 92 noi locuri de muncă durabile și de calitate, promovarea culturii și spiritului antreprenorial ca alternativă viabilă de ocupare.

In cadrul acestui obiectiv se va asigura sprijinul necesar inființării a 46 de noi afaceri, minim 2 în fiecare judet din regiunea Sud Vest Oltenia,la nivelul cărora se vor crea minim 92 locuri de muncă.

DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI: 10.01.2018

DURATA PROIECTULUI este de 36 luni

VALOAREA BUGETULUI: 11,226,338.31 lei

Pagina proiect: https://site.formenerg.ro/priveste-in-viitor-poti-fi-antreprenor/

In calitate de partener, FORMENERG S.A. implementează alături de: Asociația Umanitară ROMANIȚA, Primăria comunei Vaideeni, Scoala Gimnazială Luca Solomon și Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, Educație și Sprijin Comunitar proiectul                 ”HOPE – Intervenție comunitară integrată în Comuna Vaideeni”

Obiectivul general al proiectului constă în furnizarea de măsuri cu caracter integrat în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale a comunității marginalizate din Satul Vaideeni, Comuna Vaideeni, judetul Valcea, pentru un grup ținta format din 600 de persoane defavorizate, adresând urmatoarele intervenții importante: facilitarea accesului la educație, sprijin în vederea inserției și menținerii pe piața muncii, încurajarea antreprenoriatului prin formare profesională, consiliere, mentorat, furnizarea de servicii sociale, medicale și medico-sociale, reglementarea titlurilor de proprietate, îmbunătățirea condițiilor de locuit și combaterea discriminării.

DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI: 19.02.2018

DURATA PROIECTULUI este de 36 luni

VALOARE BUGET: 25.549.243,59 lei

Proiecte finalizate

Dată începere: 15.10.2008

Dată finalizare: 14.10.2008

Obiective: Obiectivul general al proiectului a fost de a dezvolta competenţele individuale si organizaţionale pentru a sprijini competitivitatea strategică si internaţională a companiilor româneşti, de asemenea şi îmbunătăţirea capacităţii de a face faţă schimbărilor mediului de afaceri si evoluţiei pieţei forţei de muncă în context internaţional. Principalele obiective specifice se referă la implementarea programului inovativ pentru internaţionalizarea companiilor si la îmbunătăţirea calităţii muncii, bazate pe transferul dinamic şi adaptarea curriculumului şi a metodologiei proiectului “Internationalization Consulting”, creat si implementat cu succes în 7 ţări europene în cadrul unui proiect anterior de parteneriat Leonardo da Vinci.
Parteneri: S.C. Formenerg S.A. (promoter / Romania), FH Joanneum (Austria) şi Dida Network (Italia).

 

Dată începere: 31.10.2009

Dată finalizare: 30.09.2010

Obiective: Obiectivul general al acestui proiect l-areprezentat dezvoltarea calităţii şi atractivităţii sistemului şi practicilor implicate în formarea profesională continuă, în conformitate cu startegia Lisabona. Deasemenea proiectul a urmărit susţinerea îmbunătăţirii calităţii şi a inovării în sistemele de formare profesională şi a metodelor folosite. Proiectul facilitează dezvolarea şi trasferul practicilor inovatoare în domeniul formării profesionale, de la o ţară la alta. OCT are ca scop introducerea şi adoptarea unui proces participativ în guvernanţa locală pentru a planifica mai eficient ploticile de formare profesională continuă.

Parteneri: SAIP (promotor); S.C. Formenerg S.A. (România); Provincia di Latina (Italia); Abaton (Italia); Cofindustria (Italia); CISL (Italia); HMA (Grecia), Ayuntamiento de Coria (Spania); Junta de Extremadura (Spania).

 

Dată începere: 15.11.2009

Dată finalizare: 14.11.2011

Obiective: Obiectivul general al proiectului (in care Solicitantul FORMENERG S.A. a fost Partener) l-a reprezentat dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale în vederea îmbunătăţirii performanţelor şi formării profesionale actuale a persoanelor, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial şi pentru a genera un număr crescut de afaceri.
În acest sens s-a urmărit promovarea culturii antreprenoriale şi a flexibilităţii şi adaptabilităţii, prin sprijinirea forţei de muncă şi a întreprinderilor competente, să fie pregătite şi să se adapteze rapid la schimbările din sectorul energetic, datorate restructurărilor şi apariţiei noilor tehnologii neconvenţionale de producere a energiei.
S-au în vedere priorităţile naţionale în domeniul educaţiei, al formării profesionale şi a învăţării pe tot parcursul vieţii, al incluziunii sociale, transpuse în PSD DRU şi în PND precum: creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, dezvoltarea resurselor umane, etc.

Obiectivele specifice care au contribuit la realizarea obiectivului general au fost:
• promovarea culturii antreprenoriale, cooperarea dintre universităţi şi întreprinderi, adaptabilitatea lucrătorilor şi întreprinderilor;
• formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii;
• dezvoltarea antreprenoriatului, prin sprijinirea indivizilor pentru iniţierea afacerilor, pe cont propriu sau prin asociere;
• îmbunătăţirea nivelului de calificare al specialiştilor din managementul şi organizarea muncii;
• creşterea nivelului de specializare a angajaţilor, prin perfecţionarea şi specializarea profesională, precum şi prin actualizarea şi îmbunătăţirea calificărilor, dobândirea de noi competenţe;
• dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin încurajarea şi dezvoltarea economiei bazată pe cunoaştere, inclusiv utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare;
• descoperirea de oportunităţi pentru forţa de muncă vârstnică, promovării „îmbătrânirii active” precum şi oportunităţi şi activităţi pentru femei.

Valoare totală proiect: 12.465.362 lei

 

Dată începere: 01.03.2009

Dată finalizare: 28.02.2011

Obiective: Obiectivul general al proiectului (in care Solicitantul FORMENERG S.A. a fost Partener) l-a constituit creşterea gradului de adaptabilitate şi flexibilitate a angajaţilor şi unităţilor din sectorul energetic, promovarea formelor flexibile de organizare a muncii, a formării profesionale specifice şi asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă. În acest sens s-a urmărit creşterea flexibilităţii şi adaptabilităţii prin sprijinirea forţei de muncă şi a unităţilor să fie pregătite şi să se adapteze rapid la schimbările din sectorul energetic, datorate apariţiei noilor tehnologii în domeniul energetic. S- au avut în vedere priorităţile naţionale în domeniul educaţiei, al formării profesionale şi a învăţării pe tot parcursul vieţii, al incluziunii sociale, transpuse în POS DRU precum creşterea competitivităţii economice, dezvoltarea resurselor umane, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă. Obiectivele specifice care au contribuit la realizarea obiectivului general au fost: furnizarea de programe de formare profesională, formare şi sprijin pentru unităţi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii îmbunătăţirea nivelului de calificare al specialiştilor din managementul şi organizarea muncii, dezvoltarea capitalului uman prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare, asigurarea unui mediu de lucru prietenos, promovarea egalităţii de şanse în sectorul energetic.

Valoare totală proiect: 1.661.345 lei